Schrijnwerker Timmer Kwaliteit
Levertijd 2-4 werkdagen
Veilige betalingsmethoden
Gratis sample verzending mogelijk!

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Gebied van toepassing
 2. Sluiting van het contract
 3. Aankoop op proef
 4. Herroepingsrecht
 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 7. Behoud van eigendomstitel
 8. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 9. Toepasselijk recht
 10. Plaats van bevoegdheid
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van Gustav Reese Kehlleisten GmbH (hierna te noemen de "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederenvoor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen de "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die, wanneer hij een rechtshandeling sluit, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor de indiening van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de Verkoper is geïntegreerd. Daarbij doet de klant, nadat hij de gekozen goederen in het virtuele winkelmandje heeft gelegd en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een wettelijk bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch aan de verkoper voorleggen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant beslissend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat hij de bestelling geplaatst heeft.

Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Als de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingswijze wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor Betalingen zonder PayPal Rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betalingsmethode die tijdens het online bestelproces kan worden gekozen, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven, nadat de Klant zijn bestelling verzonden heeft. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de webwinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de relevante inloggegevens te verstrekken.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm getoonde informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm vergroot wordt. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, tot hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 Orderverwerking en contactopname vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mail adres dat hij voor de verwerking van de bestelling opgeeft juist is, zodat door de verkoper gezonden e-mails op dit adres ontvangen kunnen worden. Bij gebruik van SPAM filters moet de klant er in het bijzonder voor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken worden verzonden, kunnen worden bezorgd.

3) Aankoop op proef

3.1 Als de optie "Bestelling op goedkeuring" (koop op proef) wordt gekozen, komt de overeenkomst tot stand op voorwaarde dat de klant de bestelde goederen binnen een periode van veertien dagen levert door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) aan de Verkoper of dat de Klant de reeds overhandigde goederen niet binnen een termijn van veertien dagen afwijst door een uitdrukkelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) aan de Verkoper. De goedkeuringsperiode begint op de dag na ontvangst van de goederen door de klant.

3.2 Tijdens de goedkeuringsperiode heeft de klant het recht de aan hem geleverde goederen te inspecteren op hun toestand, eigenschappen en werking en ze met dit doel op te slaan. Daarbij moet hij de goederen met zorg behandelen in verband met een eventuele verplichting ze terug te geven. Als de klant de goederen gebruikt op een manier die niet nodig is om hun toestand, eigenschappen en werking te onderzoeken, is hij aansprakelijk voor elk waardeverlies van de goederen.

3.3 Als de klant de goederen binnen de goedkeuringstermijn goedkeurt of als hij de goederen niet binnen de goedkeuringstermijn afkeurt, is hij verplicht de verkoper de overeengekomen koopprijs te betalen. In dat geval maakt de koper de overeengekomen koopprijs onverwijld, maar niet later dan binnen een termijn van zeven dagen, over op de bankrekening van de verkoper, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn gaat in op de dag na de goedkeuringsverklaring van de klant of - bij gebreke van uitdrukkelijke goedkeuring - op de dag na het verstrijken van de goedkeuringstermijn. De tijdige ontvangst van de betaling op de bankrekening van de Verkoper is bepalend voor de inachtneming van de termijn.

3.4 Als de klant binnen de goedkeuringsperiode afkeuring van de goederen verklaart, moet hij de goederen binnen een termijn van zeven dagen op eigen kosten aan de verkoper terugzenden, tenzij anders overeengekomen. De termijn voor het terugzenden van de goederen begint op de dag na de verklaring van de klant dat hij de goederen afwijst. De tijdige verzending van de goederen door de klant is voldoende om de termijn te halen. De klant moet een geschikte transportverpakking gebruiken om transportschade te voorkomen.

3.5 Als de klant opzettelijk zijn zorgplicht en/of teruggaveplicht schendt, is hij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan de verkoper te vergoeden.

3.6 Het wettelijke herroepingsrecht van de klant wordt door de bovenstaande bepalingen niet aangetast.

4) Herroepingsrecht

4.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op herroeping.

4.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vind je in het herroepingsbeleid van de verkoper.

5) Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders vermeld in de produktbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen, waarin de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden apart vermeld in de respectieve productbeschrijving.

5.2 De betalingsmogelijkheid(en) worden in de online winkel van de Verkoper aan de klant meegedeeld.

6) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1 Als de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de Verkoper opgegeven bezorggebied op het door de klant opgegeven bezorgadres, tenzij anders overeengekomen. Het leveringsadres dat de Verkoper in zijn orderverwerking opgeeft, is doorslaggevend voor de afhandeling van de transactie.

6.2 In het geval van goederen die door een expediteur geleverd worden, geschiedt de levering "franco huis", d.w.z. aan de openbare weg die het dichtst bij het leveringsadres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online winkel van de Verkoper en tenzij anders overeengekomen.

6.3 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten voor de terugzending als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

6.4 Als de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen op de klant over zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Als de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen op de klant over, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen overdraagt aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instantie die voor de uitvoering van de verzending is aangewezen.de verkoper is aansprakelijk voor elke beschadiging of toevallige verslechtering van de verkochte goederen, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, heeft afgeleverd, als de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

6.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelfbezorging. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen doen om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

6.6 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

7) Behoud van eigendomstitel

Als de verkoper vooruitprestaties verricht, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Dit geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen:

8.2 Als de klant als ondernemer optreedt,

 • heeft de verkoper de keuze van de soort nakoming achteraf;
 • in het geval van nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als een vervangende levering wordt gedaan binnen de reikwijdte van de aansprakelijkheid voor gebreken.

8.3 De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet voor

 • op eisen tot schadevergoeding en terugbetaling van uitgaven van de klant,
 • in het geval dat de Verkoper het gebrek bedrieglijk verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die volgens hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

8.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor eventueel bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

8.5 Als de klant optreedt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), geldt voor hem de handelsplicht van inspectie en melding van gebreken volgens § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Als de klant de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

8.6 Als de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Doet de klant dit niet, dan heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

9) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10) Plaats van bevoegdheid

Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zijn maatschappelijke zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Als de klant zijn maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de maatschappelijke zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, als de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In bovenstaande gevallen heeft de Verkoper echter in elk geval het recht een vordering in te stellen voor de rechter in de vestigingsplaats van de Klant.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De Verkoper is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.